KOUDIJS ROOKTABLET 170 GR

Uitverkocht
€ 12,95

Diergeneesmiddel

Koudijs rooktablet 170 gram

Voor het behandelen van schimmelinfecties o.a. aspergillus bij
duiven, sier- en volière vogels. Verpakking is voldoende voor dieren
die verblijven in dierverblijf van 75 tot 100m3.

Inhoud 170 gram diergeneesmiddel voor duiven, sier- en volièrevogels.

Actieve ingrediënt: Foromyceen 31%. Inactieve ingrediënten 69%.

Dosering:
42,5 gram om 25 m3 dierverblijf te vullen met damp voor het behandelen
van de hierin aanwezige dieren, 1 blokje is ± 42,5 gram.

170 gram om 100 m3 dierverblijf te vullen met damp voor het behandelen van de hierin
aanwezige dieren.

N.B. Niet geschikt voor het behandelen van jong broedsel en/of verzwakte dieren!

Lees voor gebruik zorgvuldig de waarschuwingen, veiligheidsaanbevelingen
en gebruiksaanwijzing.

Waarschuwingen:
• Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.

• Irriterend voor de ademhalingswegen, de ogen en de huid.

• Buiten bereik van kinderen houden.

• Niet gebruiken bij dieren bedoeld voor menselijke consumptie.

Veiligheidsaanbevelingen bij gebruik:
Wanneer de tablet tot roken wordt gebracht komt er foromyceen
damp vrij, dat de dierenverblijven vult.
Neem hiervoor de volgende 
veiligheidsmaatregelingen in acht:
• Draag geschikte gelaatsbescherming en handschoenen.

• Draag bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat.

• Vermijdt contact met eet- en drinkwaren voor mens en dier.

• Indien u zich onwel voelt, waarschuw onmiddellijk een arts en laat
hem de verpakking en bijsluiter zien, hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

• Inhoud niet hergebruiken.

Gebruiksaanwijzing:
Voorbereiding:
• Sluit het dierenverblijf met de hierin aanwezige dieren zodanig af

dat de damp niet direct naar buiten kan ontsnappen.

• De temperatuur van het dierenverblijf dient minimaal 15ºC te zijn.

Gebruik:
• Plaats de benodigde hoeveelheid tablet op een aardewerk schotel.
• Steek de hoeveelheid tablet aan met een lucifer, zorg dat de totale
  hoeveelheid tablet goed brand.
• Doof vervolgens de vlam met behulp van een schoon blik, met een 10 mm gat.
Het beste is een aardewerk bloempot met een gat  waarna de rokende de tablet de werkzame stof afgeeft.
• Verlaat hierna direct het dierenverblijf en laat de werkzame stof 4 tot 6 uur inwerken.
• Zorg na deze behandeling voor een goede ventilatie van de ruimte.

Aansprakelijkheid:
Daar de fabrikant en degene verantwoordelijke voor het in de handel brengen geen
controle op het gebruik van dit product kunnen uitoefenen, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid
ontstaan door onkundig gebruik, onvoorzichtigheid en schade direct of indirect uit de toepassing
voortspruitende.

Droog en buiten bereik van direct zonlicht bewaren.

Voor chargenummer en uiterste gebruiksdatum: zie verpakking.